Veřejná zakázka: Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 574
Systémové číslo: P24V00000025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-022381
Datum zahájení: 15.05.2024
Nabídku podat do: 17.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení díla – novostavbě domova se zvláštním režimem pro poskytování sociálních a ošetřovatelských služeb, zajištění důstojného a bezpečného prostředí, a podpory stávající soběstačnosti uživatelů. Dva objekty budou sloužit pro trvalý pobyt klientů (seniorů) vyžadující vysokou míru podpory. Jeden objekt bude sloužit jako budova nevýrobních služeb s nízkou návštěvností a bude obsahovat zázemí jako jsou kanceláře a sklady.

Z hlediska stavebního zákona jsou objekty SO.01 a SO.02 budovou pro trvalé bydlení (více jak 50 % plochy slouží k bydlení). V každém objektu bude 1 byt, jedná se tedy o dva bytové domy (z důvodu třech nadzemních podlaží). Z hlediska zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. § 48 se jedná o domov se zvláštním režimem. Z hlediska účelu užívání stavby se jedná o domov se zvláštním režimem.

Dílo zahrnuje vybudování:
• budovy A,
• budovy B,
• hlavní budovy C,
• zahradního altánu,
• přilehlých zpevněných ploch související technické infrastruktury,
• oplocení,
• akumulačního a vsakovacího objektu pro dešťové vody

Požadavky na rozsah předmětu plnění i charakteristiky jednotlivých stavebních a inženýrských objektů jsou podrobně specifikovány v technických podkladech, které jsou přílohou zadávací dokumentace č. 1 – Projektová dokumentace, v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou zadávací dokumentace č. 2, a dále v obchodních podmínkách veřejné zakázky – Smlouvě o dílo, která tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 3.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 103 252 459 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy